Betuwe

In verschillende plaatsen in de Betuwe hebben leden van de familie Van Veelen gewoond gedurende langere of kortere tijd. Ze waren over het algemeen Rooms-Katholiek.

Millingen, Randwijk
In Millingen aan de Rijn woonden in 1649  Jan / Johan Veelen en Dirck Veelen.
In het verpondingskohier van Zeelandt (een gehucht onder Millingen) van het jaar 1649 bebouwde Jan Veelen 2½  mergen, de Biesenkamp geheten, die hij pachtte van de Graaf van den Berg. Dit stuk grond behoorde bij de bouwinge in Millingen, waar Jan Veelen op woonde en die hij kennelijk ook pachtte van dezelfde Graaf van den Berg.
Volgens het verpondingskohier van Millingen van het  jaar 1649 pachtte Johan Velen van Gosen van Ulft 28 mergen “quadt landt” , waarvan acht mergen weiland.
Dirck Veelen  bezat onder Millingen volgens hetzelfde verpondingskohier van 1649 een mergen land met daarop enige bomen, bezwaard met een daalder en 1½ stuiver erfpacht.
In een lijst van “samptliche naeburen” (eigengeërfden) van 1681 komt voor Hendrick Veellen.
Volgens het verpondingskohier van Bijlandt en Pannerden van 1649 pachtte Roeloff Knoop twee mergen bouwland van Dirck Feelen. Het land lag aan de Millingse zijde.
Dirck Feelen pachtte nog twee mergen weiland onder Bijlandt en Pannerden.
Op 4 jan. 1646 werd Hendrik Arntz tot schepen van Millingen benoemd. Bij die gelegenheid werd hij door Jan Vheelen een schelm en een gelddief genoemd.

Hoogstwaarschijnlijk zijn de volgende personen familieleden van Jan en Dirck Veelen:

Te Millingen trouwde 27 nov. 1684 (Geref) Jacobus Jacobs, j.m. van Kranenburg met Helena Velen j.d. van Millingen. Zij woonden te Bimmen en lieten daar  twee kinderen dopen (R.K.):
- Anna Elisabeth 20 feb. 1700. Doopgetuigen waren Baert Veelen, Truijtien Lippis en Jantien Arns.
- Wilhelmina 16 aug. 1701. Doopgetuigen waren Bernardus Dunck, Anna van Lier.

Te Millingen trouwde  4 juli 1717 (Geref.) Cornelis van Schaik, wed. van Johanna Daems, wonende te Bimmen met Willemke Velen, j.d. van Millingen. Zij heette ook Wilhelmina en is begraven te Kranenburg (R.K.) 16 juli 1750. Zij was octingenaria: ze was 80 jaar oud en is dus geboren rond 1670.

In het doodboek van Bimmen (R.K.) staat vermeld, dat daar overleden is of begraven werd Anna Veelen 20 nov. 1694.
Barth Veelen trouwde waarschijnlijk 29 april 1721 te Kekerdom (R.K.) met Ida Vermaes. Hij is kennelijk de doopgetuige van Anna Elisabeth, de dochter van Helena Veelen. Barth Veelen zal een broer van Helena geweest zijn.
Barth Veelen is overleden of begraven 9 okt. 1736 (R.K. parochie Bimmen en Millingen).
Ida Vermaes is waarschijnlijk overleden of begraven 30 juli 1744 (R.K. parochie Bimmen en Millingen). Zij was nog getuige (in plaats van Margaretha Francken) bij de doop van Jacobus, zoon van Theodorus van Lier en Aleida Francken.

Onder Elst woonden Derck Veelen en Jantie Jansen. Zij trouwden 3 nov. 1720 (R.K. statie Elst) (otr. 4 okt. 1720 te Elst (Geref.). Derck Veelen was de zoon van Theunis Velen en was geboren te Keken. Jantie Jansen was de dochter van Jan Hendrixsen  en was afkomstig van Anholt.
Keeken is een dorp bij Millingen en Bimmen en ligt in de buurt van Kranenburg en Kleve.
Dierck Veelen was doopgetuige in  1731, 1734 en 1741 (R.K. statie Elst).

Derck Veelen is een zoon van Thomas Veelen en Margriet Mulder.

Thomas Fehlen en Margaretha Mulders trouwden te Keeken (R.K.) 17 dec.1690.
Zij lieten dopen te Keeken (R.K.):
Derick  in 1690
Joannes in 1692 ( de moeder heet Catharina Mollers.

In Hulhuizen (een dorp bij Gendt en Bemmel) woonde Derrisken (Theadora) Veelen. Zij was getrouwd met Rick Verheien en zij lieten in 1682 en 1686 kinderen dopen (R.K.) te Hulhuizen.

Te Niel bij Kleve was Raab Vehlen schepen 17 juni 1665.

De hiervoor genoemde personen waren waarschijnlijk directe familie van elkaar. Zij gebruikten niet het tussenvoegsel “van” en zijn waarschijnlijk verwant aan de familie Veelen die in Kranenburg woonde.

———-

A. Hieronder volgen de nakomelingen van Johannes of Jan Veelen. Hij was afkomstig van Millingen en woonde te Randwijk of Heteren. Van deze tak van de familie waren geen nakomelingen met de naam Veelen meer in leven rond 1900.

In de doop- en trouwregisters van de R.K. kerk werd door de pastoor of de koster meestal de latijnse vorm van de voornaam genoteerd. Achter deze naam heb ik meestal de Nederlandse voornaam of roepnaam tussen haakjes vermeld.

JOHANNES (Jan) VEELEN (R 1) geboren te Millingen, trouwde 23 oktober 1684 te Heteren of Randwijk met CATHARINA VERMEER, dochter van Sander Vermeer en Jenneke Willems en geboren in Lakemond.
Zij lieten dopen R.K. statie Indoornik ( wonend in Randwijk)

een zoon, febr. 1687.
THEADORA (Derksken),  11 okt. 1685.
JOHANNES (Jan), 21 nov. 1688. Zie R 11.
OTTO, 1 febr 1692 (getuige Jenneke Velen). Zie R 12.
EVERARDUS (Evert), 17 maart 1695 getuige Jenneke Velen, amita baptizati (tante van de dopeling).
Zie R 13.
THEODORUS (Derck), 11 maart 1698 (getuige Johannes Stevens).
ALEXANDER (Sander), 10 dec. 1700 (getuige Wilhelmina Vermeer, echtgenote van Theodorus Lippitz).
Zie R 14.
CATHARINA, doopdatum onbekend. Zij trouwde 23 mei 1728 te Randwijk (Geref.) met RUTGER LIPPITZ, veerman te Randwijk.
RUTGERUS  (Rutger), doopdatum onbekend.

Johannes Velen is hertrouwd 22 juli 1705 te Randwijk (Geref.) (otr. 22 juli 1705 te Elden (Geref.) met MARGARETHA REIJNEN, j.d. geboren te Elden.
Kinderen uit het tweede huwelijk werden eveneens gedoopt R.K. statie Indoornik. De ouders woonden te Randwijk:

NICOLAUS (Claas), juli 1706 (getuige Henrica Verheijen). Hij is wellicht gestorven 4 aug. 1728 en 11 aug. begraven te Randwijk (begraafboek Geref. Kerk).
EVERARDUS (Evert), 19 juni 1708 (getuigen Gerrit Reijnen en Wendelina Lippitz).

Jan Veelen was erfpachter in Overbetuwe, buurmeester van Randwijk 1712, schout van de heerlijkheid Indoornik 1719. Hij is overleden voor 23 januari 1735, de datum waarop Margaretha Reijnen, weduwe van Johannes Velen getuige is bij de doop van Catharina, dochter van Peter Gerrits en Johanna Dibbitz (R.K. Statie Indoornik).

JENNEKEN VEELEN, de zuster van Johannes Veelen (R 1) trouwde te Heteren (Geref.) 13 maart 1675 met STEVEN PETERS, weduwnaar wonend te Heteren. Bij de trouwinschrijving staat vermeld, dat zij afkomstig was van Randwijk. Zij is hertrouwd  27 maart 1685 met HENDRIK BURGERS, j.m. wonend te Heteren.

JOHANNES (JAN) VEELEN (R11), zoon van Johannes Veelen en Catharina Vermeer, geboren te Randwijk, gedoopt statie Indoornik 21 nov. 1688, trouwde (otr. Geref Randwijk 2 febr. 1713, otr. Geref. Andelst en Zetten 13 jan. 1713) met HENDRINA DE BEIJER, wed. van Roelof Alberts (van de Grift ?) wonend te Indoornik.
Hij is overleden voor 1743. Hij had geen kinderen.

OTTO VEELEN (R 12), zoon van Johannes Veelen en Catharina Vermeer, geboren te Randwijk en gedoopt 1 febr. 1692 (statie Indoornik).
Hij trouwde 7 febr. 1725 te Gent (R.K.), tr. 13 febr. 1725 te Pannerden (Geref.) (otr. 13 febr. 1725 te Randwijk (Geref.) (otr. 7 febr. 1725 te Hulhuizen (R.K.) (getuigen Henricus Holthuijsen en Maria Peters) met HENDRINA RENSSEN, wonend te Pannerden.
Hij is opnieuw getrouwd 9 juni 1726 (R.K. statie Indoornik) met WENDELINA HEIJDENDAAL (getuigen Hermannus Derksen en Wilh. van Bedber). Zij werd gedoopt 7 maart 1697 (R.K. statie Indoornik), dochter van Richard Heijdendaal en Jacomina Derksen, wonend te Heteren.
Zij woonden te Elden en lieten dopen (R.K. statie Huissen vicarie) :

CATHARINA MARIA, 27 aug. 1727 (getuigen Joannes van Vele en Jacomina Derksen).
JACOMINA, 22 maart 1729 (getuigen Willem van Bebber en Margrita Rijne).
RICHARDUS (Rijk), 26 jan. 1731 (Jan Vele en Geertruij Hijdendaal) Zie R 121.
DOROTHEE, 15 febr. 1733 (Derck Veelen en Hermijn Hijendaal).
JOHANNES (Jan), 9 okt. 1734 (Sander Veelen en Theodora Hijendaal).
JOHANNA, 16 nov. 1735 (Sander Veelen en Grada Hijendaal).
JOHANNES (Jan), 24 april 1737 (Sander Veelen en Dora Hijendaal).

Otto Veehlen is overleden 4 maart en begraven 9 maart 1759 te Elden.

RIJK (RICHARDUS) VEELEN ( R 121), zoon van Otto Veelen en Wendelina Heijdendaal, en geboren te Elden en gedoopt (R.K. statie Huissen vicarie) 26 jan. 1731, trouwde 31 juli 1774 te Driel (Geref.) met CATHARINA VERWOERT, wonend te Driel.
Zij woonden te Driel en lieten dopen R.K. statie Eijmeren:

JACOBA, 9 aug. 1775. Zij trouwde 21 dec. 1795 (statie Indoornik) met BERNARDUS BENNIK, landbouwer (tabaksplanter). Zij woonden 1796 tot 1800 in Heteren en lieten daar kinderen dopen. Zij is overleden te Driel 26 maart 1853, 77 jaar oud.
HENRICA, 28 sept. 1777. Zij is  begraven te Driel 11 of 15 september 1783.
ALEXANDRA, 6 dec. 1779. Zij trouwde te Driel (Gerecht) 26 maart 1798 met WILLEM DEEGENS, wonend te Driel, arbeider te Heteren of Driel. Zij is overleden 17 november 1854 te Driel, 74 jaar oud.
HESTER, 28 april 1782. Zij is begraven 15 of 11 sept. 1783 te Driel.

Rijk Veelen is begraven 30 juni 1794 te Driel, 63 jaar oud.

EVERARDUS (EVERT) VEELEN (R 13), zoon van Jan Veelen en Margarita Reijnen en gedoopt 19 juni 1708 R.K. statie Indoornik. Een huwelijk of kinderen heb ik niet gevonden. Hij was buurmeester van Randwijk in 1732, 1737, 1743. Getuige bij de doop van Ida, dochter van Johannes Lippits en Anna Catharina Albers, 13 april 1748 statie Indoornik. Hij is waarschijnlijk overleden 14 december en begraven 20 dec 1757 (statie Elden en Meinerswijk).

ALEXANDER VEELEN (R 14), zoon van Jan Veelen en Catharina Vermeer, geboren te Randwijk en gedoopt 10 dec. 1700 (statie Indoornik). Hij trouwde 26 febr. 1734 te Randwijk (Geref.) en 25 maart 1734 R.K. statie Eijmeren met HENRINA DE BEIJER, wonend te Slijk-Ewijk.
Zij lieten dopen R.K.  statie Elst (1736 en 1737 en statie Eijmeren (1739 en 1741):

JOHANNES (Jan), 4 jan.1738 (getuigen Jan Jorisse en Weijndel Heijendaal).
NICOLAUS (Claas), 9 feb. 1737 (getuigen Catharina Veelen en Jan de Beijer).
RIJCK, 20 april 1739 (getuigen Jan Veelen en Jenneke de Beijer).
SANDER, 24 juni 1741 (getuigen Jacob Chorisse en Margarita Reijne).

Alexander Veelen is overleden voor 9 juni 1748. Op die datum trouwde Hendrina de Berijer, weduwe van Sander Veelen te Driel (Geref.) met Arie van Asperen, weduwnaar van Derkje Cornelissen. Zij woonden beiden onder Driel en Puiflijk.

————

Opheusden, Tiel

B. In het trouwboek van de Geref. Kerk van Tiel (1724) staat een trouwinschrijving van Hendrick Harmsen van Velen j.m. van Heusden en in het trouwboek van de Geref. Kerk van Leeuwen en Puiflijk ( (1743) staat een trouwinschrijving van Arij Hermensen van Velen, j.m. van Heusden. Onderzoek in het archief van Heusden bracht geen uitkomst. Later kwam ik in het Geref. trouwboek van Andelst (1721) een trouwinschrijving tegen van Evert Hermsen van Vehlen, j.m. van Opheusden. Hendrick, Arij en Evert lieten alle drie hun kinderen dopen in een R.K. kerk. Het lijkt er op, dat het hier om drie broers gaat, die afkomstig zijn van Opheusden. Als ouders beschouw ik Herman Hendriks en Willemijntje Evers. Hermen Hendricks van Veelen werd aangenomen als lid van het kleermakersgilde te Rhenen op 3 september 1699. Leden van dit gilde werkten ook buiten Rhenen. De drie zonen gebruikten het tussenvoegsel “van” in hun naam. Ze zullen dus niet zo zeer verwant zijn aan de familie Veelen te Millingen en Randwijk, maar verwant zijn aan de tak van de familie die in Huissen en omgeving woonde.
Nakomelingen van Hendrik Harmsen van Velen met de familienaam Van Veelen zijn er nog altijd in 2000. Nakomelingen van Evert en Arij met de naam Van Veelen waren er rond 1900 niet meer.

Harmen/Herman Hendricksz en Willemina Everts trouwden te Kesteren (Geref.) 25 mei 1696 met een attestatie van Opheusden (met dank aan A.W. Stramrood voor het aanleveren van deze informatie). Zij gingen ook in ondertrouw in Rhenen (Geref.) 2 mei 1696. In het trouwboek van Rhenen staat vermeld van Harmen Hendricksz, dat hij jongman was en afkomstig was van Viele, en laatst gewoond had te Achterberg. In het trouwboek van Kesteren staat, dat hij jongman was en afkomstig van Lohen in Munsterland (volgens de transcriptie in de Osenvorenreeks staat er als plaats van afkomst Lesen. De eerste letter in het origineel is een L, de tweede letter is een o of een e. Ik kies voor Lohen als verwijzing naar Lohn (Stadtlohn of Südlohn) bij Velen). Hij woonde volgens het trouwboek van Kesteren in Opheusden. Willemina Everts was volgens beide trouwboeken afkomstig van Opheusden en woonde ook volgens het trouwboek van Kesteren in Opheusden.
Voor de Bank (rechtbank) van Kesteren werd in 1708 een proces gevoerd (civiele procedure) door Tonis van Wijk c.s. tegen Hermen Hendricks. Dit betreft niet Hermen Hendricksz van Veelen, maar een ander die 40 jaar ouder was. Hermen Hendrickz en Willemke Everdz lieten 20 aug 1702 een zoon Hendrik dopen (Geref.) in de kerk van Ellecom. Als het dezelfden zijn als degenen die 25 mei 1696 trouwden te Kesteren, zal Willemke Everdz waarschijnlijk familie gehad hebben in Ellecom.

Mr. Hermen Hendricks en  Willemken Evers kopen op 21 maart 1714 van Jan Henrickse van Rantstrop en Catharina Elisabeth Janssen een huis, hof en boomgaard, groot ongeveer de helft van twee hont aan de Tielse straat en een perceeltje hopland en nog een hoekje land, alles onder Heusden (ORA Opheusden nr. 250 fol 199).
Herman Henrics en Willemken Evers kopen op 12 nov 1718 voor 344 gulden van Dirck Gijsbertse van Ommeren ongeveer anderhalf  hont boomgaard aan het Heusdense Vheer onder Heusden. De belending is: Oost Gerrit Tonise en Arien Dirckse, West den coper selfs, Zuid Jacob Slinckman, Noord de Tielse straat. Belast met onderhoud van elf voeten dijk alsmede een obligatie competerende de Armen van Heusden (ORA ambt Opheusden 1716 - 1720 pag 217).
Hermen Hendrix en Willemke Everts geven op 2 sept 1730 een hypotheek van f. 350,- op hun goederen, gelegen aan de Tielse straat (alle genoemd met belending), aan de Heer Philippus van Wijk en Maria Geertruijda de Wijs. De hypotheek is afgelost en geroyeerd op 24 aug 1744 (ORA Opheusden nr. 251 fol 278v).

Op 25  sep 1741 leggen de erfgenamen van Thonis Winkelman en Johanna Beijers beslag op de goederen van Hermen Hendrickse , weduwnaar en boedelhouder van wijlen Willemke Everts, en zijn kinderen als erfgenamen van hun moeder ( de erfenis is nog onverdeeld). De kinderen van Thonis Winkelman willen een schuld invorderen van 54 gulden en 17 stuivers “uijt hoofde van geleverde whaeren en coopmanschappen”. In mindering werd gebracht 24 gulden en 4 stuivers die op verschillende tijden afgelost is.(ORA Nederbetuwe nr 252)

HENDRICK Harmsen VAN VELEN (OT 11), j.m. van Heusden en wonend te Egteld trouwde 10 nov. 1724 te Tiel (Geref.) met EVA VAN HEES, j.d. van Wamel, wonend te Tiel. Zij trouwden R.K. statie Tiel 8 nov. 1724 (getuigen Aeltie Brabers en Bertie van Linde). Zij lieten dopen R.K. statie Tiel:

CLAESIE, 15 sept. 1725 (getuige Jacomijn van Hees).
WILLEMIJN, 28 aug. 1726 (getuige Berrentie van Linde). Zij is geboren te Egteld en trouwde 25 juni 1769 te Kerk-Avezaath (Geref,) (otr. 11 juni 1769 te Rijswijk (Geref.) (otr. 25 juni 1769 te Zoelen (Geref.) en 25 juni 1769 R.K. statie Tiel, getuige Gerardina van Est) met JACOB VAN LOOSDRECHT, geboren en wonend te Rijswijk. Willemijntje woonde 1769 te Avezaath.
PETRUS, 23 nov.  1728 (getuige Jochemijn van Hees).
HENDRICK, 23 feb. 1731 (getuige Johanna van Velen of Jochemijn van Hees).
WILLEM, 24 juli 1734 (getuige Willemijntje van der Linde).
CORNELIS, 26 maart 1737 (getuige Claes Waerdenburgh). Zie OT 111.
HERMANNUS, 14 april 1740 (getuige Lijsbeth van Velen). Zie OT 112.

Het gezin woonde te Egtelt in 1726 en Kerk-Avezaath in 1740.
Het was niet zo duidelijk welk Heusden bedoeld werd in de trouwinschrijving van Hendrick van Velen: Heusden, Opheusden of Oudheusden. Het is hoogstwaarschijnlijk Opheusden.

Hermanus van Veelen ( OT 112), zoon van Hendrik van Velen en Eva van Hees, gedoopt 14 april 1740, trouwde 26 jan. 1777 te Rijswijk (Geref.) (otr. 10 jan. 1777 te Avezaath (Geref.) tr. 29 jan. 1777 te Wijk bij Duurstede (R.K.) met Alida Kraaybeek, j.d. van Amsterdam, gewoond te Maurik en wonend te Rijswijk. Van Herman werd vermeld, dat hij geboren was te Kerk-Avezaath en daar nog woonde toen hij trouwde.
Zij lieten dopen te Utrecht R.K.:

HENDERICUS, 23 nov. 1777, begraven 4 jan. 1785 te Utrecht (Jacobikerkhof).
PETRUS, 19 nov. 1779.
WILLEM, doopdatum onbekend, overleden of begraven 14 maart 1784 te Utrecht (Jacobikerkhof).
ALIDA, 26 juli 1782, overleden of begraven 15 april 1787 te Utrecht (Jacobikerkhof).
HENRICUS, 26 feb. 1785. Zie ( OT 1121).
PETRUS, 20 juni 1787, overleden of begraven 16 juli 1788 te Utrecht (Jacobikerkhof).
PETRUS, 16 sep. 1789,  overleden of begraven 7 maart 1791 te Utrecht (Jacobikerkhof).
PETRONELLA, 29 nov. 1792, begraven 26 feb. 1798.
ALEYDA  1 april 1796, begraven 15 dec. 1797 te Utrecht (Jacobikerkhof).

Hermanus van Veelen en Alida Kraaybeek woonden 1777, 1779, 1782 in de Heerestraat te Utrecht.
Hermanus van Veelen was kleermakersknecht in 1793 en woonde te Utrecht in wijk M, Gerecht van de Bemuurde Weerd (Manuaal 100e penning).

Hermanus van Veelen is overleden of  begraven 8 jan. 1803 te Utrecht (Jacobikerkhof).

HENDRIK VAN VEELEN ( OT 1121), zoon van Hermanus van Veelen en Alida Kraaybeek en ged. 26 feb. 1785 te Utrecht, trouwde 22 nov. 1807 te Bunnik met JOHANNA VAN BOXSEL, dochter van Johannes van Boxtel en Wilhelmina Huijbert en gedoopt 17 sep. 1784 te ’s Hertogenbosch.
Zij hadden een dochter:

ALIDA, geb. 13 jan. 1812 te Zeist. Zij trouwde 20 mei 1836 te Leersum met GERRIT HENDRIK GAIKHORST, schoenmakersknecht te Leersum. Zij is overleden 26 jan. 1894 te Leersum, 57 jaar oud.

Hendrik van Veelen was schoenmaker te Leersum in 1836 en in 1861 koopman. Hij is overleden 11 aug. 1861 te Leersum, volgens de akte van de Burgerlijke Stand 81 jaar oud.
Johanna van Boxsel is overleden 27 jan 1867 te Leersum, 82 jaar oud.

CORNELIS VAN VEELEN ( OT 111), zoon van Hendrik van Veelen en Eva van Hees, geboren te Capel-Avezaath en gedoopt 26 maart 1737 R.K. statie Tiel, trouwde (otr. 9 dec. 1770 te IJsselstein (Gerecht), otr. 9 okt 1770 te Avezaath (Geref.), tr. te Avezaath, tr. R.K. 15 dec. 1770 R.K. statie Tiel, met JOHANNA FRANCISCA CREITZ,  geboren te Jülich boven Keulen.
Zij lieten dopen R.K. statie Tiel:

PETRUS (Peter), 19 aug. 1771 (getuigen Jacob van Lodregt en Willemijn van Veele).
ADAM, 23 juni 1773 ( getuigen Hermannus van Veele, Willemijn van Veele).
HENDRIK, 31 okt 1774 (getuigen Hermanus van Veele en Maria van den Heuvel).
HENDRIK, 23 maart 1777 (getuigen Hermen van Veele en Alida Craaijbeek).
ANNA MARIA, 10 nov. 1778. (getuigen Jacob van Lodrech en Wilhelmina van Veele). Zij werd geboren te Avezaath. Zij trouwde met Antonie Zweserijnen, dagloner te Beesd. Ze woonden 1816 en 1846 te Beesd en in 1819 te Enspijk (Deil). Zij is overleden 21 mei 1856 te Beesd.
PETRUS  (Peter), 23 maart 1780 (Jacobus Lodrecht en Wilhelmina van Veele).
EVA, 24 feb. 1782 (Wilhelmina van Veele en Hermen van Veelen).
Op 10 aug. 1807 is te Capel-Avezaath overleden Jan, onecht kind van Eva van Veelen, ruim een half jaar oud. Deze Jan van Veelen werd gedoopt 22 jan. 1807 te Tiel (R.K.). Doopgetuigen waren Cornelis van Veelen en Johannes van Veelen. Op 10 aug. 1807 is overleden te Capel-Avezaath een kind van Eva van Veelen en begraven 12 aug. 1807. Eva van Veelen is voor 1815 getrouwd met Johannes Mulder. Zij woonden in Westervoort. Johannes Mulder was daar commies aan het grenskantoor.
Eva van Veelen is overleden 26 april 1816. Zij was 34 jaar oud.
PETRUS (Peter), 27 juni 1784 (Hermen van Veelen en Wilhelmina van Veelen).
JOHANNES (Jan), 10 april 1786 (Hermen van Veelen en Wilhelmina van Veelen).
CORNELIUS (Cornelis), 19 maart 1788 Hermen van Veelen en Aeltje van Veelen).
PETRUS (Peter), geboren in 1791 te Kapel-Avezaath. Zie OT 111.1.

Cornelis van Veele staat vermeld in de volkstelling Nederbetuwe van 1795. Hij woonde in Avezaath en het gezin bestond uit  man, vrouw en vier kinderen.
Cornelis van Veelen is overleden 28 feb. en begraven 5 maart 1806 te Capel-Avezaath. Johanna Francisca Creitz is overleden 3 april en begraven 7 april 1810 te Capel-Avezaath. Zij was 62 jaar oud en liet vier kinderen na.

PETER VAN VEELEN (OT 111.1), zoon van Cornelis van Veelen en Johanna Francisca Creitz en geboren omstreeks 1792 te Capel-Avezaath, trouwde 20 mei 1815 te Beesd met MECHELINA VAN ESCH, dochter van Gerardus van Esch en Wilhelmina Bokhoven en geboren 18 jan. 1792 te Beesd.
De volgende kinderen werden geboren te Beesd:

CORNELIS, 1 aug. 1815. Zie OT 111.11.
GRADUS JOHANNES, 1 okt. 1818. Zie OT  111.12.
JOHANNES, 30 aug. 1821 en overleden 7 aug. 1840 te Beesd.
WILLEM, 28 juni 1824. Zie OT 111.13.
JAN HENDRIK, 3 feb. 1827. Zie OT 111.14.
PETER, 4 juli 1830 en overleden 4 juli 1830 te Beesd.
MARINUS, 9 sep. 1831 en overleden 7 april 1841 te Beesd.
PETER, 13 dec. 1834 en overleden 4 jan. 1835 te Beesd.
DIRKJE, 29 nov. 1835 en overleden 8 mei 1853 te Beesd.

Peter van Veelen was arbeider, dagloner en is overleden 24 dec.1860 te Beesd. Mechelina van Esch is overleden 22  feb. 1876 te Beesd.

CORNELIS VAN VEELEN (OT 111.11), zoon van Peter van Veelen en Mechelina van Esch en geboren 1 aug 1815,  trouwde 27 nov 1841 te Beesd met GEERTRUIJ DE KLEIJN, natuurlijke dochter van Johanna de Kleijn en weduwe van Jan van Buuren. Zij werd geboren 6 mei 1811 te Rumpt.
Zij kregen drie kinderen:

MECHELINA, geboren 26 aug 1842 te Beesd en overleden 23 april 1842 te Beesd.
JOHANNES MARINUS, geboren 3 april 1844 te Beesd. Zie OT 111.111).
MECHELINA (HELENA), geboren 16 mei 1849 te Beesd. Zij trouwde 12 aug 1872 te Beesd met Hendrik de Bont, weduwnaar van Elisabeth van Kessel en arbeider te Beusichem en is hertrouwd 2 mei 1884 te Houten met FREDERIK VAN/DE LANGEN. Zij is overleden 9 maart 1886 te Beusichem, 36 jaar oud.

Cornelis van Veelen was dagloner te Beesd. Hij is overleden 18 nov 1864 te Beesd. 49 jaar oud. Geertruij de Kleijn is overleden 14 feb 1870 te Beesd, 58 jaar oud.

JOHANNES MARINUS VAN VEELEN (OT 111.111), zoon van Cornelis van Veelen en Geertruij de Kleijn en geboren 3 april 1844 te Beesd, trouwde 22 juli 1870 te Beesd met WILHELMINA ADRIANA KROEZEN, dochter van Constantinus Wilhelmus Kroezen en Geertrui van der Maze en geboren 29 juni 1846 te Beesd.
Zij hadden de volgende kinderen die alle in Beesd geboren werden:

CORNELIUS CONSTANTINUS c. 1872. Zie 111.111.1
CHRISTINA, geboren 2 mei 1875. Zij trouwde 7 juli 1910 te Beesd met PETRUS MARINUS SMIT, schoenmaker, weduwnaar van Barendina van Um. Zij is overleden 18 feb 1939 te Utrecht.
GERARD, geboren 26 juni 1877. Zie OT 111.111.2.
GEERTRUIDA, geboren 20 feb 1880 en overleden 22 aug 1880 te Beesd.
GEERTRUIDA WILLEMINA, geboren 20 feb 1882.
CONSTANTINUS WILHELMUS, geboren 26 maart 1883. Zie OT 111.111.3.
MECHELINA JOHANNA, geboren 16 juli 1888. Zij trouwde 6 nov 1912 te Utrecht met MARTINUS ALBERTUS HERMANUS DE BERK, kleermaker te Utrecht.
Een levenloze zoon, geboren 6 maart 1890.

Johannes Marinus van Veelen was dagloner te Beesd, maar in 1910 en 1911 wordt als zijn beroep  koopman vermeld. Hij is overleden 23 aug 1912 te Beesd, 68 jaar oud. Wilhelmina Adriana Kroezen is overleden 28 maart 1906 te Beesd, 59 jaar oud.

CORNELIUS CONSTANTINUS VAN VEELEN (111.111.1), zoon van Johannes Marinus van Veelen en Wilhelmina Kroezen en geboren c.1872 te Beesd. Hij trouwde 15 feb 1911 te Deil met ARNOLDA WOUTERSE, dochter van Hermen Wouterse, landbouwer te Deil, en Cornelia de Zeeuw en geboren 4 jan 1871 te Gellicum. Zij kregen twee dochters:

WILHELMINA ADRIANA 10 juli 1911 te Beesd en overleden 23 sep 1911 te Beesd.
WILHELMINA CORNELIA 21 dec 1912 te Beesd. Zij trouwde met GIJSBERTUS JOSEPH SPRONK en is overleden 20 dec 1937 te Beesd.
Cornelius Constantinus van Veelen was veldarbeider of koopman te Beesd en is overleden 20 april 1949 te Beesd. Arnolda Wouterse is overleden 20 dec 1937 te Beesd.

GERARD VAN VEELEN (OT 111.111.2), zoon van Johannes Marinus van Veelen en Wilhelmina Kroezen en geboren 26 juni 1877 te Beesd. Hij trouwde 14 aug 1901 te Buurmalsen met JOHANNA JOZINA DE HAAS, dochter van Johannes de Haas, arbeider en landbouwer te Buurmalsen en Geertrui van Meurs en geboren 26 dec 1878 te Buurmalsen. Zij kregen een aantal kinderen:
JOHANNA WILHELMINA 20 nov 1902 te Buurmalsen. Zij trouwde met ADRIANUS HENDRICUS STEPHANUS VAN TUSSENBROEK, landbouwer te Deil
JOHANNES ARNOLDUS. Hij trouwde met JOHANNA WILHELMINA VAN TUIL en woonde in Valkenswaard of Eindhoven.
GEERTRUIDA ARMOLDA 7 juli 1907. Zij trouwde met GERARDUS JOHANNES VERSTEEGH.
ARNOLDUS JOHANNES 23 juni 1911 te Gellicum.
CORNELIS CONSTANTINUS
THEODORUS GERARDUS
GERRIGJE
CHRISTINA JOHANNA 14 dec 1923. Zij trouwde met WILHELMUS VAN DIEJEN
ARNOLDA JOHANNA. 27 feb. 1910 te Gellicum (Geldermalsen) en overleden 24 april 1910 te Deil (8 weken).

CONSTANTINUS WILHELMUS VAN VEELEN (OT 111.111.3), zoon van Johannes Marinus van Veelen en Wilhelmina Adriana Kroezen en geboren 26 maart 1883 te Beesd. Hij trouwde met CAROLIEN DE BERK en is overleden 12 mei 1959 te Culemborg.

GRADUS JOHANNES VAN VEELEN (OT 111.12), zoon van Peter van Veelen en Megchelina van Esch en geboren 1 okt. 1818 te Beesd, trouwde 2 jan. 1851 te Utrecht met PETRONELLA JOANNA DIEBEN, dochter van Cornelis Dieben en Maria Cornelia Puijlaars en weduwe van Cornelis van Scherpenzaal. Zij werd gedoopt R.K. 10 jan. 1803 te ’s-Gravenhage in de kerk in de Oude Molstraat. Van hen zijn geen kinderen bekend.
Gradus Johannes van Veelen was barbier te Utrecht in 1851 en werkman te Utrecht in 1868. Hij woonde toen in de Laddersteeg. Petronella Joanna Dieben is overleden 16 juni l868 te Utrecht.

WILLEM VAN VEELEN (OT 111.13), zoon van Peter van Veelen en Megchelina van Esch en geboren 28 juni 1824 te Beesd, trouwde 26 feb. 1851 te Beesd met BERENDINA ALBLAS, dochter van Antonie Alblas, arbeider te Beesd, en Eletta van Kampen en geboren 3 nov. 1822 te Beesd.
Zij kregen de volgende kinderen:

MEGCHELINA, geb. 24 jan.. 1852 te Beesd. Zij trouwde 15 mei 1877 te Beesd met ADRIANUS VAN WOERKOM, schoenmaker, overleden te Houten. Zij trouwde voor de tweede maal met FREDERIKUS VAN LANGEN. Zij woonden 1886 te IJsselstein.
ANTONIE, geb. 24 jan. 1855 te Beesd. Zie OT 111.131.
THEODORUS, geb. 7 juli 1860 te Beesd. Zie OT 111.132.
DANIEL, geb. 3 juni 1865 te Beesd en overleden 15 dec. 1866 te Beesd.

Berendina Alblas is overleden 10 aug. 1866 te Beesd en Willem van Veelen is 13 aug. 1868 te Beesd hertrouwd met JOHANNA VAN BUUREN, dochter van Willem van Buuren, arbeider te Beesd, en Aaltje Zweserijnen en weduwe van Peter Verhagen. Zij werd geboren 17 maart 1823 te Beesd.
Willem van Veelen was van beroep dagloner, landbouwer of herbergier te Beesd. Hij is overleden 21 nov. 1892 te Beesd.

ANTONIE VAN VEELEN (OT 111.131), zoon van Willem van Veelen en Berendina Alblas en geboren 7 juli 1860 te Beesd. Hij trouwde 12 mei 1855 te Beesd met JOHANNA GEERTRUIDA JAEGERS, dochter van Johannes Assuerus Jaegers, schipper, en Adriana Wilhelmina van Sterkenburg en geboren 17 feb. 1854 te Culemborg.
Zij kregen de volgende kinderen:

BERNARDINA ADRIANA, geb. 25 feb. 1882 te ’s Hertogenbosch. Zij trouwde 14 jan. 1909 te Amsterdam met JOSÉPHIUS THEODORUS ETTEMA,  kantoorbediende te Amsterdam. Zij is overleden 12 sep. 1942 te Amsterdam.
JOHANNES WILHELMUS, geb. 18 feb. 1884 te ’s Hertogenbosch. Zie OT 111.131.1.
ADRIANA WILHELMINA, geb.14 juli 1885 te ’s Hertogenbosch. Zij trouwde 27 nov. 1907 te Rotterdam met DIONISIUS DOMINICUS DE BRIE, schoenmaker te Rotterdam. Zij woonde in 1907 in de Bloemkweekerstraat 39 te Rotterdam en liet 18 dec. 1907 een testament opmaken voor Doeke Johannes Schrauwer, notaris te Rotterdam. Zij is overleden in 1974 te Amsterdam.
WILHELMUS, geboren en overleden 1 aug. 1886 te ’s-Hertogenbosch.
WILHELMINA ADRIANA, geb. 8 juli 1887 te ’s-Hertogenbosch en overleden 29 juli 1888 te ’s-Hertogenbosch.
WILHELMINA CATHARINA, geb. 3 dec.1890 te ’s-Hertogenbosch. Zij trouwde 6 jan. 1932 te Amsterdam met HERMAN OVERGOOR,  hoofdagent van politie. Zij is overleden 4 juni 1961 te Hilversum.
HENDRICUS ANTONIUS, geb. 10 jan. 1893 te Amsterdam. Zie OT 222.131.2.
ANTONIUS JOHANNES, geboren en overleden op 12 april 1895 te Amsterdam.

Johanna Geertruida Jaegers is overleden 14 okt. 1900 te Valkenswaard.
Antonie van Veelen is hertrouwd op 23 sep. 1903 te Rotterdam met ALIDA PETRONELLA ROESTENBURG, dochter van Hendricus Christianus Roestenburg, smid te Rotterdam, en Cornelia Wilhelmina Ruts en geboren 14 maart 1866 te Rotterdam.
Zij kregen drie kinderen in Rotterdam:

ANTONIUS HENDRICUS FREDRICUS geb 23 of 25 jan 1905 (OT 111.131.3)). Hij is ongehuwd overleden 23 feb 1977 te Rotterdam.
CORNELIA ALIDA WILHELMINA geb. 3 juli 1906 te Rotterdam en overleden 20 april 1908 te Rotterdam.
WILHELMUS FREDRICUS geb. 3 aug. 1907 te Rotterdam. Zie OT 111.131.4
Antonie van Veelen was spoorbeambte, chef ladingmeester te Valkenswaard en Rotterdam.
Hij is overleden 8 mei 1928 te Driebergen.
Alida Petronella Roestenburg is overleden 15 mei 1959 te Schiedam.

JOHANNES WILHELMUS VAN VEELEN (OT 111.131.1), zoon van Antonie van Veelen en Johanna Geertruida Jaegers en geboren 18 feb 1884 te ‘s Hertogenbosch. Hij trouwde 9 mei 1912 te Amsterdam met CATHARINA MARIS HUIJING, dcohter van Gerardus Antonius Huijing en Maria Joanna Smit en geboren 23 april 1887 te Amsterdam. Zij kregen vier kinderen te Amsterdam:
MARIA JOHANNA ANNA 4 nov 1914 en overleden in 1976 te Amsterdam.
ANTONIUS JOHANNES MARIA 17 maart 1917. Hij trouwde met WILHELMINA ALIDA THUSS, geboren in 1921 te Alphen aan den Rijn.
Zij kregen vijf kinderen die te Amsterdam geboren werden.
Antonius Johannes Maria van Veelen liet een testament maken op 31 okt 1946 voor Geldolf Adriaan Rietveld jr., notaris te Amsterdam. Hij was assuradeur te Amsterdam en is overleden 17 dec 1966 te Amsterdam, 49 jaar oud.
JOHANNA MARIA ANTONIA 15 maart 1922.
GERARDUS ANTONIUS MARIA 29 okt 1923. Hij is getrouwd, heeft twee zonen en woont in Amsterdam.

HENDRICUS ANTONIUS VAN VEELEN (OT 111.131.2). zoon van Antonie van Veelen en Johanna Geerruida Jaegers en geboren 10 januari 1893 te Amsterdam. Hij trouwde 7 juli 1915 te Rotterdam met MARIA ANNA CORNELIA ADRIANA VAN VELTHOVEN, dochter van petrus Franciscus van Velthoven, broodbakker te Rotterdam, en Cornelia Johanna Maria van Weerdenburg en geboren 26 jan 1898 te Rotterdam.
Zij hadden geen kinderen. Het huwelijk is door echtscheiding ontbonden op 31 dec 1925 te Amsterdam.
Hendricus antonius van Veelen was sergeant bij het KNIL in 1915 en kantoorbediende te Amsterdam in 1926. Hij is overleden op Java.

WILHELMUS FREDRICUS VAN VEELEN (OT 111.131.4), zoon van Antonie van Veelen en Alida Petronella Roestenburg en geboren 3 aug 1907 te Rotterdam. Hij trouwde 16 sep 1942 te Rotterdam met JOHANNA MARIA KRUISIFIKX, dcchter van Leonardus Kruisifikx, huisschilder te Rotterdam, en Helena Cornelia de Pater en geboren 18 aug 1918 te Rotterdam.
Zij kregen zeven kinderen te Rotterdam.
Wilhelmus Fredricus van Veelen was timmerman te Rotterdam.

THEODORUS VAN VEELEN (OT 111.132), zoon van Willem van Veelen en Berendina Alblas en geboren 7 juli 1860 te Beesd. Hij trouwde 27 jan. 1885 te Venlo met MARIA JOSEPHINA BROUWERS, dochter van Jan Mathijs Brouwers en Marie Agnes Hendrikx. en geboren 10 dec. 1861 te Venlo.
Zij kregen de volgende kinderen:

JOHANNA MARIA BERTHINA geb. 5 juli 1885 te Venlo. Zij trouwde 12 jan 1921 te Amsterdam met PETRUS JOSEPHUS WINAND VAN VELTHOVEN, schoenmaker te Amsterdam.
WILLEM MATHIJS JOSEPH geb. 29 sep. 1887 te Venlo. Zie OT 111.131.1
BERTHINA JOHANNA CATHARINA geb. 8 mei 1892 te Venlo. Zij trouwde met G. ARNTZEN te Elten.
ANTONIUS ALBERTUS, geb. 7 nov. 1894 te Venlo. Zie OT 111.132.2
HUBERTINA MARIA JOSEPHINA geb. 19 okt. 1897 te Venlo. Zij trouwde 11 mei 1922 te Amsterdam met HENDRICUS ANDREAS HERMANUS SMIT, kantoorbediende te Amsterdam.
THEODOR JOSEPH geb. 18 jan. 1901 te Emmerik.

WILLEM MATHIJS JOSEPH VAN VEELEN (OT 111.131.1), zoon van Theodorus van Veelen en Maria Josephina Brouwers en geboren 29 sep 1887 te Venlo. Hij trouwde 24 sep 1931 te Amsterdam met GERRITJE TIMMER, dochter van Pieter Timmer en IJsbertha Nagelbout en geboren 10 jan 1887 te Opsterland.
Zij hadden een zoon:
JAN FREDERIK
Willem Mathijs Joseph van Veelen was spoorwegarbeider

ANTONIUS ALBERTUS VAN VEELEN (OT 111,132,2), zoon van Theodorus van Veelen en Maria Josephina Brouwers en geboren 7 nov 1894 te Venlo. Hij trouwde 4 juli 1917 te Amsterdam met KLASINA HENDRIKA JOHANNA JANSEN, dochter van Hendrik Jan Jansen, metselaar te Zwolle, en Klasina van Aalderen en geboren maart 1893 te Zwolle.
Hun kinderen werden geboren te Amsterdam:
een levenloos kind 23 nov 1918
THEODORA 15 sep 1917
HENDRIK JAN ANTONIUS 16 april 1920

Antonius Albertus van Veelen is opnieuw getrouwd 14 maart 1929 te Amsterdam met PETRONELLA ARNTZEN, dochter van Jakob Arntzen en Johanna Jansen en geboren te Elten (Duitsland) 10 mei 1900.
Zij kregen twee kinderen te Amsterdam:
ANTONIA PETRONELLA JOHANNA 23 sep 1931
DINA CLARA 5 jan 1935
Antonius Albertus van Veelen was magazijnbediende te Amsterdam in 1918.

JAN HENDRIK VAN VEELEN (OT 111.14), zoon van Peter van Veelen en Megchelina van Esch en geboren 3 feb, 1827 te Beesd. Hij trouwde 9 mei 1861 te Breukelen-Nijenrode met MATJE VERSTEEGT,  dochter van Gerrit Versteegt, werkman te Breukelen-Nijenrode, en Jannetje van Gaalen en geboren 23 nov. 1834 te Breukelen-Nijenrode.

Zij kregen de volgende kinderen:

een levenloos meisje, geboren 1 feb, 1863 te Utrecht.
PETERNELLA, geboren 1 feb. 1863 te Utrecht (Acad. Ziekenhuis) en overleden 3 maart 1864 te Zuilen.
MATJE, geboren en overleden 27 maart 1864 te Utrecht (Acad. Ziekenhuis).
Een levenloos meisje, geboren 29 juni 1865 te Utrecht.
Een levenloos jongetje, geboren 25 juli 1867 te Utrecht.
HENDRICA MARTINA, geboren 22 juli 1868 te Utrecht (Acad. Ziekenhuis) en overleden 26 okt. 1868 te Maarsseveen.
Een levenloos meisje, geboren 4 okt. 1861 te Breukelen-Nijenrode.

Jan Hendrik van Veelen was arbeider. Hij woonde 1863 en 1864 te Zuilen, in 1865 te Achttienhoven, in 1867 en 1868 te Maarssen, in 1868 ook nog te Maarsseveen. Zij verhuisden in 1877 van Maarsseveen naar Maarssen. Hij is overleden 17 sep. 1910 te Utrecht. Hij woonde toen in Houten. Matje Versteeg(t) is overleden 23 mei 1910 te Maarssen.

EVERT HERMSEN VAN VEHLEN (OT 12), j.m. van Opheusden, trouwde 5 april 1721 te Andelst (Geref.) met Woudina / Oswoudina de la Haeys, dochter van Jacobus de la Haeys en Agnieta / Agnes Haen en gedoopt 20 november 1690 te Arnhem (Geref.). Bij de trouwinschrijving staat vermeld dat de bruid geboren was in Arnhem en woonde in Andelst.

Zij lieten dopen R.K. statie Indoornik:

JOANNA (JOHANNA), 25 mei 1723 (getuige Lamberta Hermse, amita baptizatae (tante van de dopeling)
AGNES, 15 feb. 1726 (getuige Agnes Haen).

Evert Hermse, weduwnaar van Woudina de la Hay, is hertrouwd 31 juli 1729 R.K. statie Indoornik met Elisabeth Lukasse. De bruidegom werd Evert Hermsen Einck genoemd. Hij zal genoemd zijn naar een grootvader Evert Einck.
Zij lieten dopen R.K. statie Indoornik:

WOUDINA, 14 maart 1730.
LUKAS, 8 dec. 1731 (getuigen Adrianus en Lamberta Hermsen).

Evert Hermsen van Vehlen is waarschijnlijk opnieuw getrouwd met Elisabeth Teunisse.
Zij lieten dopen R.K. statie Indoornik:

ELISABETH, 19 juni 1740 (getuigen Gerrit Koene en Hendrijn Donk).
HENDRICUS (HENDRIK), 7 april 1744 (getuigen Henricus Hummeling, Lamberta Hermsen en Henrica Tönissen).
HENRICUS (HENDRIK)  6 okt. 1746 (getuigen Bart Peters en Henrica Tönissen). Zie OT 121
De ouders woonden 1723 in Lakemond, in 1726, 1730, 1731, 1740, 1744, 1746 in Heteren.

Evert van Vehlen en Elisabeth Teunisse waren overleden, toen hun zoon Hendrik in 1775 te Amsterdam trouwde.

HENDRIK VAN VEELEN (OT 121), zoon van Evert van Veelen en Elisabeth Teunisse en gedoopt 6 okt. 1746, trouwde 2 dec. 1775 te Amsterdam (Gerecht) met JACOBA VAN DER PEIJL, dochter van Floris van der Peijl en Elizabeth van Nue en gedoopt 1 juni 1756 te Wijk bij Duurstede (R.K.).
Zij lieten dopen te Amsterdam:

FLORIS, 3 aug. 1776 en begraven 27 nov. 1776 te Amsterdam.
REIJK (Rijndert), 3 mei 1778 en begraven 30 aug. 1778 te Amsterdam.
WILLEM, 13 juni 1779 en begraven 19 feb. 1780 te Amsterdam.
RIJKJE, 19 aug. 1780 en begraven 19 nov. 1780 te Amsterdam.
EVERT, 23 feb. 1782 en begraven 22 mei 1782 te Amsterdam.
ARIE, 31 maart 1783 en begraven 21 dec. 1783 te Amsterdam.
ELISABETH, 3 feb. 1785 en begraven 3 maart 1785 te Amsterdam.
WILLEMINA, 28 juli 1786 en begraven 21 sep. 1786 te Amsterdam.
FRANCISCUS LAURENTIUS, 10 aug. 1787 en begraven 2 sep. 1787 te Amsterdam.
WILHELMINA, 2 april 1789. In Amsterdam werden twee buitenechtelijke dochters van haar geboren: Jacoba van Veelen 14 feb. 1824 en Engelina Wilhelmina van Veele 23 juli 1826. Zij trouwde te Amsterdam met HERMANUS TROKS, hoedenmaker te Amsterdam. Zij is overleden 21 juli 1842 te Amsterdam.
ANNA (Naatje), 31 dec. 1791 en begraven 3 okt. 1793 te Amsterdam.
JANNA WILHELMINA (Naatje), 20 maart 1793 en begraven 12 aug. 1798 te Amsterdam.
ELISABETH, 20 april 1794.
HENDRIK, 17 april 1795 en begraven 27 aug. 1795 te Amsterdam.
RIJCK, 14 jan. 1797 en begraven 19 jan. 1797 te Amsterdam.
MARIA, 15 feb. 1798.

Jacoba van der Peijl is overleden 22 april en begraven 26 april 1809 te Amsterdam.
Hendrik van Veelen, wonend Rapenburg, Herringang, weduwnaar van Jacoba van der Peijl is overleden 9 okt. 1831 te Amsterdam. Van hem werd aangegeven, dat hij geboren was te Arnhem en 92 jaar was. Verder was er niets van hem bekend. De geboorteplaats Arnhem is in ieder geval niet juist en zijn leeftijd bij overlijden klopt waarschijnlijk ook niet.

ADRIANUS (Ary) VAN VELEN (OT 13), zoon van Herman van Velen en Willemijn, trouwde  22 maart 1743 te Leeuwen en Puiflijk (Geref.) met  EVA VAN ATTENHOVEN, dochter van Daem van Attenhoven, en geboren te Leeuwen.
Zij lieten dopen R.K. te Abcoude-Proosdij:

WILHELMINA, 15 dec.1743 (doopgetuigen Lammertje Harmense van Veelen en Weijntje Reijers). Zij trouwde te Abcoude-Proosdij 13 mei 1772 (Gerecht en R.K.) met JAN CORS TRICHT, j.m. van Abcoude-Proosdij, Aasdom in ’t Veen.
DANIEL, 4 jan. 1745 (doopgetuige Elisabeth Harmense van Veele).
JOHANNES, 4 mei 1746 (Willemijntje Jans en Maria Rietvelt).
JOHANNES, 28 april 1747 (doopgetuigen avia (grootmoeder) Willemijntje Jans en Ariaentje Gijsbers van Dooren).
HERMANNUS, 6 sep. 1748 (doopgetuigen Lammertje Hermanse en Ariaentje van Dooren).
CATHARINA, 6 sep 1748 (doopgetuigen dezelfden als bij Hermannus).
CATHARINA, 11 mei 1752  (doopgetuigen Agnietje  Everts en Klaesje Tatike).
ENGELBERTHA, 23 okt 1753 (doopgetuigen Lamberta van Veele en Grietje Jans van Soest en Geeske).
GIJSBERTHA, 23 okt 1753 (doopgetuigen dezelfden als bij Engelbertha).
HERMANUS, 30 dec. 1755 (doopgetuigen Eva Pieterse van Veele en Seijtje Huijbertse Meijer).

Arij van Velen is hertrouwd 26 juni 1763 te Abcoude-Proosdij (Gerecht) (otr. 11 juni 1763) met JOHANNA ANTONIA VAN DEN BERG, j.d. geboren te Lopik en wonend te  Abcoude St. Pieter.
Zij lieten dopen te Abcoude-Proosdij (R.K.):

JOHANNES, 28 april 1764 (doopgetuigeWillemijna van Kekerdom).
ANTHONIUS, 2 jan. 1766 (doopgetuige Willemina van Veelen).

Als ouders van Hendrick, Arij en Evert Hermsen van Velen zijn te beschouwen Hermen Henricksz en Willemijntje Evers. Die woonden in Opheusden.
Zij lieten waarschijnlijk dopen R.K. statie Indoornik:

JOHANNA 17 aug. 1704.Bij de doop staat vermeld dat de vader, Hermen Hendrix, R.K. was. De moeder, Willemijntje Evers, was Gereformeerd.
Hermen van Velen en Willemijntje hadden nog meer kinderen (gezien de doopgetuigen van hun kleinkinderen) (de volgorde is onzeker):

Hendrik,
Evert,
Adrianus,
Lamberta of Lammertje,
Johanna,
Engelberta,
Catharina,
Elisabeth.

De naam van de moeder van de drie broers was zeer waarschijnlijk Willemijntje, gezien de vernoemingen van de kinderen. Toch staat er bij de doopgetuigen van een zoon van Arij van Velen als grootmoeder vermeld Willemijntje Jans (28 april 1747). Als dat geen verschrijving is moet Hermen Hendrix voor de tweede keer getrouwd zijn.

Mr. Hermen Hendricks en Willemken Everts kochten 21 maart 1714 van Jan Hendrickse van Rantsdorp en Catharina Elisabeth Jansen, huis, hof en boomgaard, groot ongeveer de helft van twee hont (ongeveer honderd roeden) aan de Tielse straat onder Heusden en een perceeltje hopland en nog een hoekje land, alles onder Heusden voor 448 gulden (Opheusden, nr. 250 fol. 199).
Herman Henricx en Willemken Everts kochten 12 november 1718 van Dirck Gijsbertse van Ommeren ongeveer 1½  hond (150 roeden) boomgaard aan het Heusdense Veer onder Heusden, waarbij de koper zelf belend was aan de westzijde. De boomgaard was belast met het onderhoud van 11 voeten dijk en met een obligatie ten gunste van de armen van Heusden. De koopprijs was 344 gulden (ORA ambt Opheusden 1716 – 1720 pag. 217).

Willemken Everts is overleden voor 25 september 1741. Dan wordt de onverdeelde boedel van Herman Henderickse, weduwnaar en boedelhouder van zijn overleden vrouw Willemke Everts en zijn kinderen als erfgenamen van hun moeder, gelegen binnen het kerspel Heusden aangeslagen voor een schuld van 54 gulden, 17 stuivers (verminderd met 24 gulden en 4 stuivers) door de kinderen en erfgenamen van wijlen Thonis Winkelman en Johanna Beijers, in leven echtelieden. De schuld was te danken aan “geleverde whaeren en coopmanschappen”, zoals genoemde Willemken Everts schuldig gebleven was (Protocol van Bezwaar van Ingen nr. 252).

Op 2 september 1730 gaven Hermen Hendrix en Willemken Everts ƒ. 350.- hypotheek op hun goederen aan Philippus van Wijk en Maria Geertruijda de Wijs. Deze hypotheek is “gecasseert en geroyeert” 24 aug. 1744. De belendingen van het huis en de perceeltjes land werden op 2 september 1730 vermeld (Opheusden nr 251 fol.278v).

———–

Verder zijn er nog andere vermeldingen van leden van de familie (Van) Veelen in de Betruwe:

C. In Lent zijn op 12 jan. 1695 in ondertrouw gegaan (Geref.) Jan Gerrit van Veelen, j.m. met Hendrina Wolters, wed. van Derck Jansen. Hendrina Wolters was afkomstig van Mill en ging in ondertrouw op 13 mei 1682 te Lent (Geref.) met Derck Jansen , weduwnaar van Derxke Peters. Hendrina Wolters deed belijdenis te Lent Pasen 1684.
Zij staat in een lidmatenregister van de Geref. Kerk te Lent van 5 mei 1688: Derck Jansen en Hendrina Wolters. Bij Derck Jansen is toegevoegd “obiit” (hij is overleden) en bij Hendrina Wolters staat vermeld: ”fugitiva adultra” (zij heeft overspel gepleegd en is op de vlucht).

Jan Gerrits en Hendrina Wolters zijn failliet gegaan. Er wordt in een “magescheid” (boedelverdeling) in 1695 of 1696 gesproken over het huis “Den Hollandsch Tuijn”. Dat was waarschijnlijk een logement of herberg. Frans van Bergh, landschrijver, en Geurt inde Betouw werden als curatores van de desolate boedel van Jan Gerrits en Hendrina Wolters, ehelieden, aangesteld.

———–

D. Jan Reinsers / Reinsens en Margaretha van Veelen lieten dopen te Hien en Dodewaard (Geref):

Rijck, 12 juli 1663.
Hendrick, 19 nov 1665.
Christina, 20 okt. 1667.

en te Zoelen (Geref.):

Salomon, 9 april 1671.

Zij werden aangenomen als lidmaat  van de Geref. Kerk te  Zoelen op belijdenis.

———–

E. Rutger Hermanse Veele getrouwd met Judith Willemse van Gameren verkoopt op 6 dec. 1696 voor 100 gulden aan zijn zwager Hendrick Willemse van Gameren een zevende deel van land liggend in het gericht van Rumpt en Gellicum. Dat land is kennelijk (een deel van ?) de erfenis van zijn vrouw, dochter van Willem van Gameren (Bank van Deijl nr. 1099 fol 92v).

———-

F. Jan Jansen van Veelen en Jannetje Jacobs lieten dopen (Geref.) te Ingen een dochter Hermken 1 dec. 1689. Zij is wellicht de Hermine Jansen van Veelen die in 1713 te Opheusden woonde en ’s avonds toen zij in een wei aan het melken was, aangerand werd door Anthonis van der Bom uit Kesteren, tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating uit het tuchthuis. Door tussenkomst van een ander, niet genoemd meisje werd Hermine ontzet.
Jan Jansen van Veelen was weduwnaar, wonende te Ingen, toen hij 21  mei 1699 te Barneveld (Geref.) (otr. 24 april 1699) trouwde met Annetgen Jans van Laer, j.d.  tegenwoordig wonende te Barneveld.

————

G. Jan Hendriks van Veelen, geboren en wonend te Beusichem, trouwde 22 nov. 1741 te Culemborg (Geref.) (otr. 4 nov. 1741 te Beusichem (Geref.) (att. 20 nov. 1741 van Beusichem naar Culemborg) met Gijsbertje de Bruin j.d. geboren te Beusichem en wonend te Culemborg.
Zij lieten te Beusichem (Geref.) op 31 maart 1743 een dochter Gijsbertje dopen.
Zij trouwde 3 dec. 1769 (Geref.) (otr.18 nov.) Jan van der Horst j.m. van Ravenswaaij.
Gijsbertje van Veelen is hertrouwd 1 mei 1791 (Geref.) (otr. 16 april) te Zoelmond met Jacob Vreem, weduwnaar van Christina van Blitterswijk.
Zij was doopgetuige bij de drie onechte kinderen van Johanna van der Horst, 8 febr. 1795, 17 aug. 1800 en 25 jan. 1807 te Ravenswaaij (Geref.).
Gijsbertje van Veelen is overleden 25 febr. 1830 te Ravenswaaij, 87 jaar oud. Zij was weduwe van Jacob Vreem.

————

H. Jan van Veelen, zoon van Bernt van Veelen (?), trouwde 14 mei 1729 (R.K. statie Indoornik) met Christina Post, dochter van Hessel(ink) of Hendrik Post. Zij woonden te Ingen.
Zij lieten dopen R.K. statie Tiel:

JOHANNES HENDRIK, 16 okt. 1730 (getuigen Catharije Hendrix).
ANNA CATHERINA, 15 aug. 1732 (getuigen Leucus Post).
(ANNA) CATHARIJE, 2 april 1734 (getuige Jan Hesselinx). Zij trouwde 9 april 1762 te Amsterdam met Hendrik Tegenthoff uit Doesburg. Bij de trouwinschrijving staat vermeld dat zij geboren was te Ingen, Rooms was, oud 28 jaar en woonde in de Ridderstraat. Ze werd geassisteerd door haar vader Jan Barent van Veelen. Zij is begraven te Amsterdam op het Anth. kerkhof  7 april 1778. Zij woonde toen op Marken en was huisvrouw van Hendrick Teethof.
MARIA, 22 jan. 1737 (getuige Jantie Berrens).
BERNARD, 8 sep. 1738 (getuigen Alberty Sijkes en Jantie Herders).
MARIA ANNA, mei /sep. 1742 (getuigen Henricus Wissels en Helena van der Maes).
BERNARDUS, 30 sep. 1745 (getuigen Johanna Paas en Jan Hessingh).
BERNARDINA, 4 juli 1749 getuigen Bernt Hessel en Johanna Bauman). Zij trouwde 24 jan. 1772 te Amsterdam met Joseph Welter, afkomstig van Groskop. Bij haar trouwinschrijving staat vermeld, dat zij geboren was in Ingen, Rooms was, oud 23 jaar en woonde op Rapenburg, haar ouders waren dood. Zij werd geassisteerd door (haar zwager) Hendrik Teethof.

De namen van de ouders werden verschillend geschreven:
De vader heette in 1730,1732 en 1734 Berrent Janse.
Vanaf 1737 heette hij Jan Bernse (van Velen). Waarschijnlijk is de latere weergave de juiste.
Ook de naam van de moeder varieert: Christina Hendriks (1730 en 1737, Christina Post (1732 en 1738), Christijn  Heusselinx / Hessel / Besselings.

Jan van Veelen had in erfpacht een huisje, hof en boomgaard, groot ongeveer een vierde part van een hond (vijf en twintig roeden), staande in kerspel Ingen, belend Oost en Noord de Commanderij van Ingen, Zuid en West de gemeene straat. Hij pachtte het huisje van Cornelis van Snoekeveld en Elisabeth de Ridder en hun erfgenamen, 27 jan 1755. (protocol van bezwaar R.A. Nederbetuwe inv. 235 fol 151v)

Jan van Veelen en Christina Post zijn overleden na 4 juli 1749 en voor 9 april 1762.