Velen 2

In de veertiende eeuw begint een volgende stamreeks van heren van Velen te Velen.
De eerste van deze stamreeks is Simon van Bermetvelde die zich ook Simon van Velen noemde.
Bermetvelde is zonder twijfel een heerlijkheid geweest, waarvan het huis lag op de plaats die tegenwoordig Barnsfeld heet. Dat ligt ten Noorden van Ramsdorf. Er is nog steeds een boerderij  Barnsfeld met sporen van grachten.
Bermetvelde was een zelfstandige heerlijkheid. De familie Van Bermetvelde was een tak van de familie Werenzo of Werenze. Ze stamden af van Herman Werenzo die getrouwd was met een zuster van graaf ….. van Lohn (een graafschap rond de stad Stadtlohn in Westfalen).
De kinderen van Bernard van Bermetvelde hebben ooit de heerlijkheid Bermetvelde verkocht aan de graaf van Gelre. En Reinout, graaf van Gelre, heeft de heerlijkheid Bermetvelde in 1326 geruild tegen de helft van de heerlijkheid Bredevoort die in het bezit van de bischop van Munster gekomen was. Bij de heerlijkheid Bredevoort behoorde het gericht over de dorpen Winterswijk, Aalten en Dinxperlo. Zo zijn deze dorpen uiteindelijk bij Nederland gekomen en Bermetvelde bij Duitsland.

Simon van Bermetvelde / van Velen (V2.1), zoon van Herman van Bermetvelde en Cunegunda van Raesfeld, trouwde met Conigunda van Assbeck, dochter van Aegidius van Assbeck en Heilwig. Zij hadden volgens een akte uit 1313 de volgende kinderen:
Herman, zie hieronder bij Herman van Velen V2.11
Simon
Ludolf
Bernhard
Conrad
Matthias
Kunigunda

Johannes, rector van de kerk te Velen en Symon van Bermetvelde verklaren 14 juli 1311, dat zij de goederen in Marcvelde, Nova Domus geheten, ontheffen van de tins, mits het klooster Honepe (ter Hunnepe) als eigenaar van die boerderij de tins voortaan jaarlijks in de Paasweek aan de kerk te Velen betaalt (Oorkondenboek van Overijssel nr. 593). De boerderij Nijenhuis ligt in de buurtschap Markvelde bij Diepenheim. De tins is afgekocht en betaald aan Herman van Velen (V2.111.1).
Simon van Bermetvelde verkocht in 1315 de hof te Hagen aan het convent te Nutlon. In de akte wordt ook een Herman van Bermetvelde, een broer van Simon, genoemd.

Herman IV van Velen (V2.11), zoon van Simon van Bermetvelde en Conigunda van Assbeck. Hij trouwde met Gertrud Speck, dochter van Gijselbert gnt. Speck zu Bodelschwing uit de graafschap Mark. Zij hadden twee zonen en een dochter:
Simon, zie hieronder bij Simon van Velen V2.111
Herman
een dochter die met Konrad Stunde trouwde (arch. Anholt, Schlosz, Repert. III).

Deze Herman van Velen is voor een tweede maal getrouwd en wel met Eufemia. De kinderen uit dit tweede huwelijk zijn:
Hendrik
Herman  tr Fye Agnes. Zij trouwde met Everd van den Holte.

Herman van Velen, zijn vrouw Effemye, en hun kinderen Hendrik en Herman verkopen aan Diderik van Dornoke het goed Yckinck te Südlohn en belenen Diderik van Dornoke gt. Loneken daarmee (arch Landsberg-Velen, Velen oork. 6).

Hendrik van Velen kocht 18 maart 1386 van zijn broer Herman, getrouwd met Fye, de helft van de Swederinckhof in kerspel Velen buurtschap Honvelen. De akte werd bezegeld door Herman van Velen, de gebroeders Ludolph en Hinrick van den Ahus en Ludolph van Schonevelde (arch Landsberg-Velen, dep. Gemen oork 75). Hij verkoopt de Swederinckhof met het bijbehorende “holzgericht” en de horige Wibolt Swederinck op 16 okt 1408 aan Hendrik, heer te Gemen, ridder (arch Landsberg-Velen, dep Gemen oork 132).

Herman van Velen, knaap (geen ridder), zijn vrouw Gherdrut, en hun zonen Simon en Herman verklaren verkocht te hebben aan de kerk van Velen een rente van 26 schellingen per jaar, gaande uit het huis te Voghedinc in het kerspel Ghesgeren 5 feb 1337 (arch. Graven van Culemborg)

Simon van Velen (V2.111), zoon van Herman van Velen en Gertrud Speck zu Bodelschwing, is niet lang na zijn huwelijk overleden. Met wie hij getrouwd was is mij niet bekend. Zij hadden twee zonen:
Herman, zie hieronder bij Herman van Velen V2.111.1
Conrad

8 maart 1367 sloten Herman en Conrad van Velen, zonen van de overleden Simon van Velen een overeenkomst met hun grootvader Herman van Velen (V2.11), diens vrouw Effamygen en hun zonen Hendrik en Herman. Zij lenen aan hun grootvader het huis Velen voor 320 mark te betalen voor 2 februari 1368. Als het bedrag ingelost wordt mag hun grootvader behouden de keuken van het bovenste huis, vrije jacht en visserij, zolang hij leeft, voeder voor 20 varkens en 6 koeien en 20 voer hout per jaar, leverbaar in Coesfeld. Getuigen zijn Ernst van Bodelschwing en Dideric van Berghijburg. De akte werd bezegeld door de gebroeders van Velen (Herman en Conrad), hun familielid Hermen van Berne, Dideric van Berghijbijng en Rotgher van den Ghijsenberghe de jonge (arch Landsberg-Velen, Velen oork. 9).

Herman V van Velen (V2.111.1), zoon van Simon van Velen en NN, trouwde met Wibbeke (Wigberta) van Bermetvelde, wrs dochter van Johannes van Bermetvelde en Stijne. Zij hadden de volgende kinderen:
Bernd, zie hieronder bij Bernd van Velen V2.111.11
Simon
Lijseke
Gertrud
Stijne
Nese (Agnes)
Johan

Door het klooster Ter Hunnepe wordt in 1391 de tins die rustte op het erve Nijenhuis te Markvelde, aan Johan Rose, kerkheer te Velen, en Herman van Velen en Wybbeke, zijn echtgenote (arch. Ter Hunnepe inv. nr 338). Ook Henrik van Solmysse zegelt.

28 nov 1391 werd Herman van Velen de oude door Heijdenrich, bisschop te Munster, beleend met de hof te Bisping (Bisschopinck) in het kerspel Rinkerode. Het was een mansleen of zwaardleen dat alleen op een mannelijke erfgenaam kon vererven en was kennelijk bij gebrek aan een mannelijke erfgenaam  teruggevallen aan de bisschop van Munster. Herman van Velen was wellicht een  naaste mannelijke erfgenaam. Ook een Heer Coerd van Velen, domkanunnik was getuige (arch. Assen. Urk 130).
Op 31 maart 1393 verkocht Herman van Velen de oude, knaap, zijn vrouw Wibbeke en hun kinderen Bernd, Simon, Johan, Gertrud, Stijne en Neze de hof te Bisping in het kerspel Rinkerode aan Frederik Norendin. Ook een aantal goederen in Wolbeck die eigendom geweest waren van Herman van de Benne/Bernne, werden verkocht aan Frederik Norendin. De verkoop vond plaats voor Wessel van de Kemenade, richter te Coesfeld. Herman van Velen, zijn zonen Bernd en Simon, en de gebroeders Johan van Bermetvelde  de oude en Alef van Bermetvelde bezegelden de akte (arch. Assen urk. 132). Zowel Herman van Velen, als de gebroeders van Bermetvelde en Frederik Norendin behoorden tot de nakomenlingen van de familie Werenzo.

Bernd van Velen (V2.111.11), zoon van Herman van Velen en Wibbeke van Bermetvelde, trouwde voor 1416 met Fye (Sophia) van Ulft, dochter van Willem van Ulft van de Zwanenborch (onder Gendringen) en Cunegonde. Fye van Ulft is geboren omstreeks 1395 en overleden in 1458. Zij hadden de volgende kinderen:
Herman, zie hieronder bij Herman van Velen V2.111.111
Johan
Bernt
Wibbeke
Willem
Kunne (Kunegonda)
Figge
Thomas
Stijne
Gerdruet
Lijse
Aleijt

Op 4 feb 1416 verkochten de gebroeders Bernd en Simon van Velen, Fyge, echtgenote van Bernd,, en Nese, zuster van Bernd, aan Hinrich van Gemen het goed de Snertkamp, gelegen in Gesgher, buurtschap Escheter. Getuigen waren Willem van Berntvelde, Johan te Berneveld, Lambert Wynynck en Rinc Hinrich, vroon (arch Landsberg-Velen, Gemen oork. 144).

Herman VI van Velen (V2.111.111.1), zoon van Bernd van Velen en Fye van Ulft van den Zwanenborch, trouwde met Elseke van Ruer, dochter van NN van Ruer tot Lutkenhaef en NN Steck. Zij hadden de volgende kinderen:
Herman, zie hieronder bij Herman van Velen V2.111.111.11
Ludolf (Luleff)
Reijnolt (Reijner)
Margrete

Herman VII van Velen (V2.111.111.11), zoon van Herman van Velen en Elseke van Ruer, trouwde voor 1483 met Adelheid van Schonevelde gnt. van Graestorpe, dochter van Matthias van Schonevelde gnt. van Graestorpe en Margreta van Sombreff. Zij was weduwe van Rotger van Besten. Zij hadden de volgende kinderen:
Herman, drost van de graafschap Zutphen, zie Velen 3
Tonyse (Anthonius)
Adriana. Zij trouwde met Frans Vrijdach tot Boddenborg.

Op 17 april 1483 werd een overeenkomst gesloten tussen Herman van Velen de Jonge, getrouwd met Aelheyde van Graestorpe enerzijds en Johan van Besten anderzijds over de goederen die nagelaten waren door Rotger van Besten. Herman van Velen en Adelheid van Graestorpe mogen de goederen 8 jaar behouden en daarvoor 70 goudgulden betalen aan de kanunniken van de oude dom te Munster. Bemiddelaars waren Herman ten Hove, richter te Coesfeld en Johan ten Hove, richter te Dülmen (arch Landsberg Velen, Velen oork. 18).

Op 12 okt 1491 verklaart Joest van Besten, zoon van Rotger van Besten en Aelheyde, dat hij alle goederen die hij geërfd heeft van zijn ouders en van zijn broer Rotger en zijn zuster Anne aan Herman van Velen en Adelheyd van Graestorpe en hun beider kinderen, overgedragen heeft (arch. Landsberg-Velen, Dülmen oork. 20).

Op 30 juli 1498 verklaren Herman van Velen en echtgenote Aelheyd, dat zij vanwege de verdeling van de erfenis aan Joest van Besten, zoon van de overleden Rotger van Besten en Aelheyde van Graestorpe, 300 gulden schuldig zijn met verpanding van alle goederen die Rotger van Besten vroeger van Everhard van Keppel gekocht had. De goederen zijn gelegen op het huis en in het kerspel Dülmen (arch Landsberg-Velen, Dülmen oork. 22).